Blog

Transkrypcja hiszpańskiego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

Transkrypcja hiszpańskiego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

W przypadku urodzenia dziecka na terytorium Hiszpanii można ubiegać się o wydanie aktu urodzenia dziecka, który jest dokumentem wydanym przez Rejestr Cywilny potwierdzający urodzenie się dziecka na terytorium Hiszpanii. Akt ten zawiera m.in. imię i nazwisko dziecka, dzień, czas i miejsce urodzenia oraz dane rodziców.

Wnioskować o wydanie aktu można na dwa sposoby:

  • w Rejestrze stanu cywilnego bądź w tzw. Juzgado de Paz właściwego dla miejsca urodzenia dziecka. Należy zabrać ze sobą: Certyfikat narodzin dziecka podpisany przez lekarza bądź położną obecną podczas porodu, kartę z danymi do krajowego urzędu statystycznego, książeczkę rodzinną (Libro de Familia) bądź akt zawarcia małżeństwa, dokument tożsamości lub NIE rodziców dziecka bądź osoby składającej wniosek. Termin na dokonanie tego wynosi od 24 godzin od narodzin do 10 dni, a jeżeli termin został przekroczony konieczne jest należyte uzasadnienie opóźnienia (może zostać wydłużony do 30 dni).
  • W szpitalu, w ciągu 72 godzin od urodzenia się dziecka. Niezbędne dokumenty to: dokument wystawiony przez lekarza potwierdzający narodziny dziecka, dokument tożsamości obojga rodziców, akt zawarcia małżeństwa, jeśli je posiada oraz formularz sporządzony i podpisany przez osobę upoważnioną do zgłoszenia dziecka w urzędzie, który musi zawierać obywatelstwo, wybrane imię dla dziecka, nazwisko oraz przynależność rodzicielską. Możliwość ta dotyczy:
  • Dzieci urodzonych w Hiszpanii pochodzących ze związku małżeńskiego
  • Dzieci pozamałżeńskich, gdy dokonuje się wpisu wyłącznie matki bądź gdy biologiczny jest obecny i wspólnie z matką podpiszą dokument
  • Dzieci urodzonych w Hiszpanii pochodzących ze związku małżeńskiego, którego oboje rodziców są obcokrajowcami, tej samej narodowości.

W przypadku wydania hiszpańskiego aktu urodzenia dziecka warto także ubiegać się o Apostille, czyli dokument potwierdzający autentyczność dokumentu publicznego wydany dla kraju, który podpisał Konwencję haską, co umożliwi transkrypcję aktu urodzenia w Polsce.

 Jeżeli od początku wiemy, że będziemy chcieli zarejestrować dziecko także w Polsce warto od razu aplikować o wydanie międzynarodowego aktu urodzenia (esp. Certificado de Nacimiento Plurilingue o internacional). Należy pamiętać o tym, że możliwość zarejestrowania dziecka w Polsce przez internet nie dotyczy przypadku urodzenia się dziecka za granicą, o czym pisaliśmy tutaj. Akt ten obowiązuje we wszystkich krajach, które ratyfikowały konwencję wiedeńską i jest sporządzony w języku oficjalnym. Potwierdza on narodziny dziecka, ma skutki prawne i stanowi wyciąg z danych, które pojawiają się w rejestrze cywilnym. Zwykle zawiera imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, płeć oraz dane rodziców. W przypadku wydania niniejszego aktu urodzenia nie jest potrzebne wydawanie dodatkowo Aostille.

Jak ubiegać się o transkrypcję?

Zarejestrowanie zagranicznego aktu urodzenia w Polsce jest konieczne, jeżeli obywatel Polski ubiega się o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego bądź ubiega się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości, nadanie numeru PESEL lub ubiega się o nadanie polskiego obywatelstwa dla dziecka urodzonego za granicą.

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się osobiście bądź przez pełnomocnika do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce bądź za pośrednictwem konsula. Należy pamiętać, że wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wraz z wnioskiem o transkrypcję należy przedłożyć:

  1. Oryginał hiszpańskiego aktu urodzenia dziecka, zawierający imiona i nazwiska rodziców
  2. Tłumaczenie hiszpańskiego aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego
  3. W przypadku gdy jeden z małżonków nie posiada polskiego aktu urodzenia a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka – oryginał aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Należy pamiętać, że dokonanie transkrypcji hiszpańskiego aktu urodzenia w Polsce jest niezbędne w celu wydania 5 lub 10-letniego paszportu dla dziecka. W przypadku ubiegania się o wydanie pierwszego paszportu tymczasowego istnieje możliwość dostarczenia hiszpańskiego aktu urodzenia (w wyjątkowych przypadkach).

Jeżeli planujesz urodzić dziecko za granicą, koniecznie zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się kiedy NFZ będzie pokrywał koszty porodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.