Blog

Biuro podróży ogłosiło upadłość! Co zrobić i jak odzyskać pieniądze?

W kontekście ostatnich wydarzeń o upadłościach znanych biur podróży, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy odzyskam wpłacone pieniądze, jeżeli jeszcze nie wyjechałem w wymarzoną podróż?

Ogłoszenie upadłości przez Thomas Cook PLC skutkowało koniecznością ogłoszenia upadłości Neckermann Polska. Polskie prawo przewiduje obowiązek ubezpieczenia organizatora turystki, agentów oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Właściwym organem w przypadku niewypłacalności biura podróży jest Marszałek Województwa Mazowieckiego do którego należy skierować swoje roszczenia. Jednakże w oświadczeniu Neckermann Polska, na stronie internetowej www.neckermann.pl, dowiadujemy się, że:

„od dzisiaj Wszyscy Klienci Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. mogą zgłaszać się do WP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Poniżej zamieszczam dane kontaktowe:

Dla osób przebywających poza granicami kraju:
została uruchomiona 24 godzinna infolinia: +48 22 522 29 00


Dla osób, które miały wylecieć i dokonały pełnej płatności lub przedpłaty za wyjazd:
została uruchomiona infolinia do zgłaszania roszczeń działającą w godzinach 8:00-16:00:
+48 22 563 11 00 oraz adres mailowy: nm.odwolanie@allianz.com

Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego przyjmuje do zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne w przypadku gdy nie zostały lub nie zostaną zrealizowane oraz kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. A ponadto należy dołączyć:

  1. kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  3. oświadczenie podróżnego:
  4. a)stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
  5. b)zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

Czy wiedziałeś, że w Hiszpanii możesz otrzymać podpis elektroniczny za darmo? Stworzyliśmy poradnik w którym opisujemy krok po kroku jak otrzymać taki podpis. Szczegóły w tym poście: Kliknij tutaj

Jak długo trwa weryfikacja takiego zgłoszenia?

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych (ubezpieczyciel) powinien zweryfikować wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia podróżnego, który informuje o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej podróżnego albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub części wraz ze wskazaniem przyczyny. Gdy ubezpieczyciel uzna, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego może ten termin przedłużyć maksymalnie do 90 dni. Od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu kwot, w terminie 30 dni podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym.

A co jak zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające?

Wypłata następuje ze specjalnie utworzonego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.. zatem wypłata należnej nam kwoty może znacznie wydłużyć się.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół legalnekanary.pl 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.